صدمات کوهستان

۲۰خرداد
هفتادوچهارمین دوره آموزشی “کارگاه عملی کمک های اولیه” در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ در تهران برگزار می شود

هفتادوچهارمین دوره آموزشی “کارگاه عملی کمک های اولیه” در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ در تهران برگزار می شود

انجمن پزشکی کوهستان ایران: انجمن پزشکی کوهستان ایران در نظر دارد هفتادوچهارمین دوره کارگاه آموز‌شی عملی کمکهای اولیه و تزریقات (مکمل دوره های کمک اولیه) را با رعایت اصول فاصله گزاری فردی و تعداد محدود در تهران در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ برگزار نماید.