صعو های شاخص

۲۲اردیبهشت
کورتیکا برعلیه بزرگان کوه‌نوردی لهستان / مسابقه کاکوشکا و مسنر

کورتیکا برعلیه بزرگان کوه‌نوردی لهستان / مسابقه کاکوشکا و مسنر

بام نیوز: واضح بود که عکس واندا از مکان دیگری گرفته شده است. برجستگی زیر قله از زاویه دیگری دیده می‌شود و منظره‌های دور کاملا جابجا شده بودند.