غارهای ایلام

۱۹مهر
غار مژاره آبدانان ایلام، زیستگاه ۳۵ هزار ساله گونه های کمیاب خفاش
زیستگاه 35 هزار ساله گونه های کمیاب خفاش

غار مژاره آبدانان ایلام، زیستگاه ۳۵ هزار ساله گونه های کمیاب خفاش

بام نیوز: کوه‌ و کمر و دشت و دمن همه سرشار و مشحون از آیات و عبرت‌های خالق هستی برای فهم بشر است تا به قدرت قهار، عالَم پر اسرار و دنیای دوّار ایمان آورند، یکی از نمادهای نورانی خدا و مظاهر مبرهن پروردگار جهان، وجود غارهای طویل و مرتفع در دل زمین است.