لغو اردوها

۰۹آبان
سعیدی: فعلا اردوها محدود است
دستورالعملی برای لغو اردوها صادر نشده البته اردوها محدود است

سعیدی: فعلا اردوها محدود است

بام نیوز : سعیدی: کارهای اعزام عباسعلی در مراحل پایانی است/ فعلا اردوها محدود است