چابها

۲۸آذر
تالاب صورتی رنگِ لیپار / چابهار

تالاب صورتی رنگِ لیپار / چابهار

بام نیوز:در این تالاب آب دریای عمان به حالت ایستا درآمده و زیستگاه مناسبی را برای جانوران و گیاهان منطقه به وجود آورده.