چاق کننده

۱۴اردیبهشت
چرا چيپس چاق كننده است؟

چرا چيپس چاق كننده است؟

بام نیوز: برای سوزاندن اين يك بسته چيپس شما بايد به ميزان ٤ ساعت پياده روی متوسط كنيد.