چالز اوانز

۰۵خرداد
ناکامان بزرگ اورست

ناکامان بزرگ اورست

بام نیوز: «تام بوردیلون» و «چالز اوانز» بریتانیایی این شانس را داشتند تا پس از صعود قله جنوبی، تا بام دنیا اورست پیشروی نمایند.