چال کبود سنبران

۳۱خرداد
آیا داروی دیازپام در ارتفاع جهت داشتن خواب بهتر قابل استفاده است

آیا داروی دیازپام در ارتفاع جهت داشتن خواب بهتر قابل استفاده است

بام نیوز: دیازپام تاثیر تضعیف کننده خود بر مرکز تنفس را تا 48 ساعت حفظ می کند که در ارتفاع مشکل ساز است.