چامولی

۱۶شهریور
کوه کامت ۷۷۵۶ متر

کوه کامت ۷۷۵۶ متر

بام نیوز: کوه کامت (۷۷۵۶ متر) دومین کوه مرتفع در منطقه گاروال هند پس از ناندادیوی است.