چاهکوه

۱۹فروردین
تنگِ چاهکوه/قشم

تنگِ چاهکوه/قشم

بام نیوز: کانال ها قدمتی باستانی دارند و از زمان های دور برای تامین آب شیرین اهالی این بخش از جزیره مورد استفاده قرار گرفته است.