چاه های ماسونری

۰۲اسفند
چاه های ماسونری در قصر کوئینتادارگالیرا در پرتغال

چاه های ماسونری در قصر کوئینتادارگالیرا در پرتغال

بام نیوز: در پرتغال و در قصر کوئینتا دا رگالیرا، در کنار تمامی شگفتی های زیبایش، یک قسمت عجیبی وجود دارد که افرادی که از آن بازدید می کند را به سفری چند دقیقه ای در زمان مهمان می کند.

۲۴بهمن
چاه های ماسونری در قصر کوئینتادارگالیرا در پرتغال

چاه های ماسونری در قصر کوئینتادارگالیرا در پرتغال

بام نیوز: در پرتغال و در قصر کوئینتا دا رگالیرا، در کنار تمامی شگفتی های زیبایش، یک قسمت عجیبی وجود دارد که افرادی که از آن بازدید می کند را به سفری چند دقیقه ای در زمان مهمان می کند.