چاپار

۲۰اردیبهشت
راپورت  خر کــُشی

راپورت  خر کــُشی

بام نیوز: القصه داستان زاد و ولد خران همایونی به گِل نشسته ، و زیندارچی حضرت اشرف از غیظ مرگ  خر نر   افتاده به جان  ماچّه خر فلک زده ی مرصّع جنابعالی ، که انگار غلام پدر پدر سوخته اش را می‌زند .