چترباز

۲۱فروردین
 سقوط مرگبار یک چترباز در گرمسار

 سقوط مرگبار یک چترباز در گرمسار

بام نیوز: سقوط مرگبار یکی از مربیان چتربازی در شهرستان گرمسار...