چراگاه

۰۴دی
قبیله تلنجایت/روسیه

قبیله تلنجایت/روسیه

بام نیوز: قبیله تلنجایت در منطقه آلتای (Altai) روسیه زندگی میکنند.