چرا مفصل ها در هنگام تمرین صدا میدهند

۲۷اردیبهشت
چرا مفصل ها در هنگام تمرین صدا میدهند

چرا مفصل ها در هنگام تمرین صدا میدهند

بام نیوز: وقتی مفاصل حرکت می کنند وضعیت تاندون ها و لیگامان های اطراف آن مفصل تغییر می کنند. با باز و بسته شدن مکرر مفصل ،هر کدام از این تاندون ها یا لیگامان ها ممکن است بار ها به جلو و عقب حرکت کرده و با هر بار عبور از روی برجستگی استخوانی صدایی ایجاد می کنند.