شمال شرقی آتن

۱۸خرداد
 یونان/آکروپلیس

 یونان/آکروپلیس

بام نیوز: مهمترین بنای مجموعه آکروپلیس معبد پارتنون است. این بنا برای الهه آتنا (خدای پیروزی) که به افتخار او آتن هم از او نام گرفته ایجاد شده است.