شهرستان گرگان

۲۵تیر
کارگاه آموزشی نجات از عمقِ دره در شهرستان گرگان در استان گلستان

کارگاه آموزشی نجات از عمقِ دره در شهرستان گرگان در استان گلستان

انجمن پزشکی کوهستان ایران: کارگاه آموزشی نجات از عمقِ دره در شهرستان گرگان در استان گلستان برگزار شد.