• امروز : پنج شنبه - ۲۹ دی - ۱۴۰۱
  • برابر با : Thursday - 19 January - 2023
2

اينجا از ديوار راست بالا می روند

  • کد خبر : 13100
  • ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۰
اينجا از ديوار راست بالا می روند
بام نیوز: بسياری از افرادحاضر در اين جمع از مناطق ديگر می آيند،اين درحالی است که برخی ساکنان منطقه۱۹هنوز اطلاعی از امکانات سنگ نوردی دراين مجموعه ندارند يا به دليل لوازم گران قيمت اين رشته ازفعاليت درآن امتناع می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بام نیوز، فرصت آموزش سنگ نوردى براى شهروندان در مجموعه ورزشى شهيد قيانورى فراهم است مصداق خوب کســانی اند که از موانع زندگی گريزی ندارند و به مثابه فرصت برای صعودهای
موفقيت آميز از آنها بهره می گيرند.

گروهی که سال هاســت به بالا رفتن از کوه و فتح قله عادت دارند، اما همچنان درس می گيرنــد و خطر می کنند تا قدمی جديد بردارند و خود را برای صعود به سخت ترين و ناشناخته ترين قله ها آماده کنند. صحبت از کوهنوردان و صخره نوردانی است که در يکی از جنوبی ترين نقاط شهر در سالن سنگ نوردی مجموعه ورزشی شهيد قيانوری مشغول تمرين هستند؛ از مربيان و پيشکسوتان اين رشته تا کودکی که مدت کوتاهی است ورزش حرفه ای را پيش گرفته است. به اين مجموعه آمده ايم تا بيشتر با آنها آشنا شويم.

 

همگی در انتهايی ترين بخش ســالن ايستاده اند. گروهی طناب در دست گرفته اند و خود را برای صعوداز ديواره بلندی که ديواره ليد نام دارد، آماده می کنندو گروهی ديگر در حال گرم کردن و انجام تمرين هایکششــی روی «ديواره کوتاه» بولدرينگ هستند. ازکودک ۸ساله تا مرد ميانسال در اينجا حضور دارند. بچه های قديمی خودشــان مشغول ورزش هستند، اما افرادی که مبتدی تر به نظر می رســند، مدام در جست وجوی مربی هســتند و با کسب اطمينان ازتوجه او خود را از روی ديواره بالا می کشند.

 

هدف، تربيت سنگنوردان كوچك

«محمدرضا ميرزاده» جوان ۳۱ســاله ســاکنمنطقــه۱۶ اســت که ضمــن فعاليــت به عنوان مسئول هيئت ســنگ نوردی جنوب غرب تهران وظيفــه مربيگری اين گــروه را به عهــده دارد. همراه با بچه های کوچک تر روی تشــکی که زير ديواره بولدرينگ قرار دارد، ايســتاده است. ابتدا خودش ديوارنوردی می کند و ســپس فضا را در اختيار بچه هــا می گذارد.» محمدرضــا ميرزاده می گويد: «اين روزها هــدف اصلی ام مربيگری و آموزش سنگ نوردان کوچک مناطق جنوبی شهراست.

 

از شــاگرد مبتدی تا سنگ نورد پيشکسوتبرای تمرين به اين ســالن می آيند. سنگ نوردانپيشکســوت که بــا حضور خود منت بر ســر ما می گذارنــد، امــا در اين جمــع بچه هايی حضوردارند که مــدت زيادی از فعاليت شــان در کنارمــن نمی گذرد و حتم دارم آينده درخشــانی در انتظارشان است.»

ميــرزاده در ادامه به امکانات خوب اين مجموعهورزشی که شايد در ديگر مناطق جنوبی شهر وجودنداشته باشد، اشاره می کند و می گويد: «بسياری ازافراد حاضر در اين جمــع از مناطق ديگر می آيند،اين درحالی است که برخی ساکنان منطقه۱۹ هنوزاطلاعی از امکانات ســنگ نوردی در اين مجموعه ندارند يا بــه دليل لوازم گران قيمت اين رشــته از فعاليت در آن امتناع می کنند. نبود امکانات مستقل و محدوديت فضای تمرين يکی از مشکلات اينجاستکه ما را مجبور می کند تنها در ســاعات پايانی روز از اينجا اســتفاده کنيم.»

 

اين مربی ورزشــکار کهشغل اصلی اش راپل کاری است، با اشاره به اينکه دربرخی فعاليت های داوطلبانه هم مشارکت می کند،می گويد: «از سوی باشگاه کوهنوردی بهمن طرح اجرا شده است که براســاس آن برای دوستانی که به هردليلی در دوره های آکادميک شرکت نکرده اند دوره های کوهپيمايی، سنگ نوردی، کار با طناب، کار با ابزار امداد و نجات و… برگزار شــود که من هم در برگزاری اين دوره ها مشارکت دارم.»

تجهيزاتى در سطح ملى
هارنس که ابزار و وسيله ای مطمئن برای کار در ارتفاع است و يک نوار کمری و حلقه های مخصوص پا دارد را می پوشد و طناب سنگ نوردی را به آن متصل می کند. درحالی که ادامه طناب در دستان يکی ديگر  افراد اســت خود را برای صعودی موفقيت آميز آماده می کند.

 

«ســيدمهدیحاتمی» يکی از سنگ نوردان باســابقه است که بعد از سال ها فعاليت در اينرشــته، با تعصبی که به اين مجموعه و بچه های آن دارد، برای تمرين به اينسالن می آيد. اين ورزشکار ۴۰ساله با اشاره به اينکه کوهنوردی را از سال۱۳۸۵شروع کرده و سال۱۳۸۸ صخره نوردی و سنگ نوردی را پيش گرفته، می گويد: «با علاقه خاصی که به طبيعت داشتم همراه دوستانم به کوه های اطراف شهرمی رفتــم و کوهپيمايی می کردم، اما بعد از مدتــی تصميم گرفتم اين کار را حرفه ای دنبال کنم. عضو گروه های طبيعت گردی و ورزشــی شدم.

مدتی در سالن شهيد شيرودی فعاليت می کردم تا اينکه حدود ۷سال پيش با دوستانیکه در مجموعه شــهيد قيانوری فعاليت می کردند آشنا شدم و از آن روز عضوثابت اين گروه هستم و ۲روز در هفته برای تمرين به اينجا می آيم.»اين مربی سنگ نورد که تاکنون به بيشتر قله های ايران مثل دماوند، سبلان،آزادکوه، شــيرکوه يزد و… صعود کرده است، می گويد: «با شرکت در مسابقاتپيشکسوتان کشور طی ۲سال مقام چهارم و پنجم کشوری را کسب کرده ام.»او درباره امکاناتی که در اين مجموعه ورزشــی برای سنگ نوردان فراهم شده،می گويد: «طی يک سال گذشــته تجهيزات سالن سنگ نوردی اين مجموعه پيشــرفت خوبی داشته و در سطح کشوری اســت.

 

مهم ترين نقطه مثبت آندارا بودن ديواره های ليد و بولدرينگ اســت و تنها مشــکل ما زمان برگزاری کلاس هاست که ساعت ۱۹تا ۳۰:۲۱ است.»

 

بچه هاى جنوب شهر قدر اين امكانات را بدانند

«محمدحسين عمرانی» ســنگ نورد ديگری است که به عنوان حامی فرد صعودکننده مقابل ديواره ليد ايستاده است. اين ورزشکار ۴۲ساله که اصالتش به شهر هشترود می رسد با اشاره به اينکه بعد از آشنايی با دوستانی که در باشگاه کوهنوردی بهمن فعاليت داشتند، از سال۱۳۷۸ فعاليت جدی خود را آغاز کرده است، می گويد: «پس از آن به ترتيب دوره های کارآموزی، پيشرفته و مربيگری را گذراندم.

 

تجربه صعود به بيشــتر قله های شاخص ايران را دارم و به چند قله برون مرزی در قرقيزستان، ترکيه و باکو هم صعود کرده ام.» او با اشــاره به اينکه بچه های باشــگاه کوهنوردی بهمن نقش بسزايی در راه اندازی باشگاه ســنگ نوردی اين مجموعه داشــته اند، می گويد: «آقای حسن زاده ابتدا مربی سنگ نوردی اين مجموعه بود. آقای ميرزاده هم از بچه های گروه کوهنوردی بهمن بود که با تلاش بسيار در اين رشته موفــق عمل کرد و اکنون مربيگری اينجا را به عهده دارد.» اين دارنده مدارک راهنمای کوهستان، اکوتورليدر ميراث فرهنگی، مربيگری کوهپيمايی و دوچرخه سواری کوهستان، با بيان اينکه ساکن منطقه۲ اســت، اما همچنان با اشــتياق برای تمرين به مجموعه شهيد قيانوری می آيد، می گويد: «باشگاه سنگ نوردی را با مشارکت بچه های باشگاه کوهنوردی بهمن در اينجا برپا کرديم.

 

تک تک تخته ها را با کمک يکديگر بالا کشــيديم. اينجا برایما، بچه های قديمی، مثل خانه مان می ماند و نســبتبه آن تعصب خاصی داريم.» اين ســنگ نورد کهبيشــتر به عنوان تورليدر در بخش راهنمایکوهســتان فعاليت می کنــد، می گويد: «متأســفانه با شــيوع ويــروس کرونا تاحدودی فعاليت هايم محدود شــده است.

 

هيچ وقت دنبال مسابقه نبوده امو در مسابقه ای هم شرکت نکرده ام.فقط به دليل عشق و علاقه ای که به طبيعت و محيط زيست دارمدر اين رشته فعاليت می کنم.»عمرانــی از ديواره هــای ليد وبولدرينــگ اينجــا به عنوانيکــی از ديواره هــای خوبشــهر تهران يــاد می کندو می گويــد: «بچه هــایمنطقه بايد قــدر اينامکانــات را بدانند وبه نحو احسن از آن استفاده کنند.»

لینک کوتاه : https://www.bamnews.ir/?p=13100
  • نویسنده : تحریریه بام نیوز
  • ارسال توسط :
  • منبع : همشهری محله

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.