• امروز : سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 27 February - 2024
کل اخبار 24581

باد های عرضی

23فروردین
باد در کوهستان

باد در کوهستان

بام نیوز: ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ، اول از ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.