جلسه کمیسیون

۰۹آذر
گنج زاده و خدمتی رییس و نایب رییس کمیسیون ورزشکاران شدند

گنج زاده و خدمتی رییس و نایب رییس کمیسیون ورزشکاران شدند

بام نیوز: رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند.