جواد اکبری

۲۲مهر
انتصاب‌ مسئول کارگروه‌ «امور پناهگاه‌ها و تأسیسات…» هیئت استان

انتصاب‌ مسئول کارگروه‌ «امور پناهگاه‌ها و تأسیسات…» هیئت استان

بام نیوز: مسئول کارگروه‌ «امور پناهگاه‌ها و تأسیسات...» هیئت استان انتصاب شد.