جیمی فیسر چایلدز

۲۷آبان
۴۰۰۰ کیلومتر در جنوبگان ۸۰ روز

۴۰۰۰ کیلومتر در جنوبگان ۸۰ روز

بام نیوز: ماجراجوی انگلیسی قصد پیمایش حدود ۴۰۰۰ کیلومتر را در جنوبگان با پای پیاده و هم‌چنین اسکی با کایت، در مدت ۸۰ روز دارند.