شهرستان وستلند

۰۸آذر
نروژ ، اولدن

نروژ ، اولدن

بام نیوز: اولدن یک دهکده و منطقه شهری در شهرداری استرین در شهرستان وستلند ، نروژ است.