شهری تاریخی

۳۰مهر
اردن، شهر باستانی پترا

اردن، شهر باستانی پترا

بام نیوز: شهر باستانی پترا در اَمّان، پایتخت اردن قرار دارد.