ساعت ۲بامداد روز جمعه ۴مرداد ۱۳۹۸ به اتفاق همنوردان علي سليماني و مهدي حسين زاده از تهران به سمت روستاي لالان فشم به راه افتاديم. ساعت ۳:۱۵ بامداد با گذر از سمت راست پل لالون وارد مسيري خاکي شده و در سمت راست رودخانه ادامه مسير داديم و مجددا با ماشين از روي پل انتهاي جاده گذشتيم و وارد آخرين کوچه ويلاهاي در حال ساخت روستاي لالون شده و ماشين را کنار کوچه جايي که زاحممت ايجاد نکند پارک کرديم و بلافاصله پيمايش در ساعت ۳:۲۵ بامداد آغاز شد. در ابتداي کار از سمت چپ رودخانه و پاکوب مجاور باغها حرکت مي کرديم که صداي عبور يک گراز توجه ما را به خود جلب کرد، گرازها براي تغذيه به باغها و مزارع مردم مي آيند. ساعت ۴ در تاريکي شب به رودخانه رسيديم. صندل هايي که از قبل در کوله همراه داشتيم پا کرديم و از رودخانه که تا زانو آب سرد داشت عبور کرديم. مسير در پاکوبي مشخص ادامه يافت و البته ما نقشه مسير را در موبايل داشتيم هر از گاهي مسير را کنترل مي کرديم. ساعت ۵:۲۵ به چشمه تلخاب رسيديم. در اين مکان چند چادر کوهنوردان را ديديم و بدون سر و صداي اضافه مقداري آب برداشته و مسير را ادامه داديم. در قسمتي از روي يک برفچال تقريبا مسطح عبور کرديم. ساعت ۶:۱۵ صبح با آغاز روشنايي صبحگاهي به آبشار خلنو رسيديم. تعداد زيادي چادر در بالاي آبشار مشاهده شد و چون کسي بيدار نبود تصميم بر اين شد بالاتر از آن مکان صبحانه بخوريم. ساعت ۶:۴۵ به صبحانه و استراحت پرداختيم. در اين زمان سه نفر همنورد ديگر به نام آقايان رضا خسروي، عيني و حسين قاريان به ما ملحق شدند. پس از استراحت مسير گردنه ورزا را به آرامي بالا رفتيم و ساعت ۹صبح به بالاي گردنه رسيده و بعد از دوراهي قله برج و کاسه مسير کاسه را انتخاب کرده و مستقيم ادامه مسير داديم. ساعت ۱۱:۱۵ بالاي يال انتهايي زير قله که مسيرها يکي مي شود بوديم و ساعت ۱۱:۴۰ گروه ۶نفره ما برفراز قله خلنو بزرگ بود. جشن ۳۱ امين صعود طرح سيمرغ آقاي خسروي بود و مدتي نيز به تصويربرداري از قله و اطراف آن گذشت.

۱۲:۳۰ظهر فرود آغاز شد و از همان مسير رفت بازگشتيم. در دو نقطه تا کاسه و گردنه ورزا شن اسکي بود. ساعت ۱۳:۴۰ بالاي گردنه ورزا و ساعت ۱۵ آبشار خلنو بوديم. مدت زيادي در آبشار توقف داشتيم تا يکي از همنوردان که شب گذشته در اين محل شبماني داشت وسايل را جمع کرده و ناهار خورديمم و ساعت ۱۶:۲۰ به سمت لالون به راه افتاديم. ساعت۱۷ به چشمه تلخاب رسيديم و ساعت ۱۸:۴۵ به روستاي لالون و برنامه پايان يافت. ساعت۹شب نيز پس از پشت سرگذاشتن ترافيک البته از مسير امامه و جاده تلو به تهران رسيديم.

نکات اين برنامه:

قله خلنو با اينکه بلندترين قله پايتخت مي باشد فاقد جانپناه و پناهگاه است.

در اين فصل چشمه آب و جويبار در مسير فراوان است مثل چشمه مجاور تلخاب و چشمه مجاور آبشار، تا ابتداي شيب گردنه ورزا  هم يک چشمه وجود دارد و از ارتفاع حدود ۳۶۰۰متري به سمت قله آب در دسترس نيست.

براي عبور از رودخانه که به فاصله نيم ساعتي روستاي لالون است که قبلا پل کوچکي داشته و ما پلي نديديم مناسب است که صندل همراه باشد و باتوجه به شدت جريان آب احتياط شود.

از  قله خلنو که به نظر من بهترين ويو به قله هاي نامي ايران را دارد دماوند، آزادکوه، علم کوه و بسياري از قلل البرز مرکزي مشخص است.

مسير کاسه خلنو و مسير تيغه دو مسير نرمال صعود و فرود خلنو بزرگ هستند. مسير تيغه ژاندارک به دليل نداشتن تجهيزات و آموزش هاي لازم سنگنوردي براي کل تيم انتخاب نشد.

ارتفاع محل آغاز پيمايش در روستاي لالان منطقه فشم ۲۵۳۰متر، ارتفاع چشمه تلخاب حدود ۳۰۵۰متر، ارتفاع آبشار خلنو ۳۳۵۰متر، ارتفاع دو راهي قله برج و تيغه ژاندارک و مسير کاسه ۴۰۰۰متر و ارتفاع قله خلنو بزرگ ۴۳۹۰متر(تابلو ۴۳۷۵متر) بود.

کل پيمايش رفت و برگشت ۲۵ کيلومتر و تعداد گام ها ۳۸۰۰۰قدم بود.