بام بوشهر

۱۸آبان
صعودبه قله بیرمی بوشهر هشتمین قله ازطرح ۳۱قله چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲

صعودبه قله بیرمی بوشهر هشتمین قله ازطرح ۳۱قله چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲

صعودبه قله بیرمی بوشهر هشتمین قله ازطرح ۳۱قله چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲

۱۸آبان
گزارش صعود چکاد بیرمی

گزارش صعود چکاد بیرمی

گزارش صعود چکاد بیرمی

۱۸آبان
صعود به قله بیرمی بوشهر ۹۷/۱۰/۱۳

صعود به قله بیرمی بوشهر ۹۷/۱۰/۱۳

صعود به قله بیرمی بوشهر ۹۷/۱۰/۱۳

۱۸آبان
گزارش برنامه صعود قله بیرمی و کوه نمک (خورموج ـ بوشهر) ـ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۱

گزارش برنامه صعود قله بیرمی و کوه نمک (خورموج ـ بوشهر) ـ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۱

گزارش برنامه صعود قله بیرمی و کوه نمک (خورموج ـ بوشهر) ـ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۱

۱۸آبان
گزارش صعود به  قله بیرمی

گزارش صعود به قله بیرمی

گزارش صعود به قله بیرمی استان بوشهر

۱۸آبان
گزارش صعود به قله بیرمی

گزارش صعود به قله بیرمی

گزارش صعود به قله بیرمی